top of page

Juridiskie pakalpojumi

Pakalpojumu jomas

  • Ikdienas konsultācijas dažādos tiesību jautājumos,

  • Dokumentu projektu sagatavošana,

  • Juridiskā palīdzība darījumu slēgšanā (līgumu projektu izstrāde un saskaņošana ar klienta darījumu partneriem),

  • Strīdu risināšana,

  • Klienta pārstāvība Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un tiesā.

Galvenās darbības jomas

Komerctiesības

Sabiedrību atsavināšanas darījumi, sabiedrību juridiskā pārbaude (legal due diligence), konsultācijas dalībnieku tiesību jautājumos, dalībnieku līgumu projektu sagatavošana, komercsabiedrību reģistrācijas, izmaiņu un reorganizācijas dokumentu sagatavošana.

Nekustamā īpašuma un būvniecības tiesības

Pārstāvība nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos (pirkuma līgumu, priekšlīgumu, ķīlas (hipotēkas), dāvinājuma un citu līgumu izstrādāšana un saskaņošana), pārstāvība nomas un īres tiesiskajās attiecībās, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanas un kopīpašuma sadales jautājumos, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un citu līgumu izstrādāšana un apspriešana, kā arī projektēšanas un būvniecības līgumu izstrādāšana un saskaņošana.

Bankas un finanses

Pārstāvība aizdevuma (kredīta) vai līzinga līgumu noslēgšanā un saistību nodrošinājuma jautājumos.

Darba tiesības

Darba līgumu izstrādāšana, konsultācijas par darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem saskaņā ar LR tiesību aktiem un pušu interesēm, pārstāvība darba strīdos un darba tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumos.

Administratīvās tiesības

Pārstāvība administratīvajā procesā iestādē un tiesā (administratīvo pārkāpumu gadījumos, būvniecības procesa, publisko iepirkumu, konkurences tiesību u.c. jomās).

Strīdu risināšana un pārstāvība tiesā

Pārstāvība šķīrējtiesās, civillietu un administratīvo lietu vešana Latvijas Republikas tiesās (konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesas sēdēs).

Priekšrocības

Profesionalitāte
Mana izglītība un vairāku gadu pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā nodrošina Jūsu uzņēmumam plašu juridisko pakalpojumu klāstu augstā profesionālā līmenī.

Laika un finanšu ekonomija
Slēdzot līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, Jūsu izmaksas būs mazākas, nekā pastāvīga jurista darba vietas uzturēšanas izmaksas.

 

Konfidencialitāte
Jebkādas sadarbības partneru informācijas neizpaušana ir manas profesionālās darbības pamatā. Pateicoties konfidencialitātei, ko ievēroju ikviena jautājuma risināšanā, esmu ieguvusi klientu uzticību.

bottom of page